3quarksdaily: Watching Fish Climb Darwin’s Mountain